Over Krisis

{:en}

Krisis is an open-access and peer-reviewed journal for contemporary philosophy.

Krisis is a platform for original articles, essays and book reviews with regards to social, cultural and political thought. Krisis is particularly interested in contributions that employ philosophy in understanding current societal, cultural and political developments. Over the last 35 years, Krisis has always published original contributions in political and social philosophy, cultural theory, philosophies of media, science and technology, and empirical philosophy, which was partly created in the Netherlands. Krisis has, from its early beginnings, played an important part in introducing new, upcoming thinkers in the Netherlands. Theorists such as Etienne Balibar, Seyla Benhabib, Jodi Dean, Sally Haslanger, Axel Honneth and Bruno Latour published with Krisis.

On the basis of its open-access platform Krisis offers a space for philosophers working in the Netherlands but also for a widening, international public. Krisis publishes in Dutch and in English. Krisis want to enable serious, theoretical reflection in view of increasing academic internationalisation. This reflection does not detach itself from societal and political contexts.

Apart from being a peer-reviewed journal that maintains high academic standards, Krisis is a forum current and critical engagement with public issues. Meaning: Krisis stands in a European philosophical tradition that takes its public task seriously. It won’t forget her naïve ambition to create clarity in public debate. Krisis will therefore uphold an active role in a range of public debates, in the Netherlands and elsewhere.

{:}{:nl}

Krisis is een open-access en peer-reviewed tijdschrift voor actuele filosofie.

Krisis is een platform voor originele artikelen, essays en boekrecensies op het gebied van het sociale, culturele en politieke denken. Krisis staat in het bijzonder open voor bijdragen die filosofie gebruiken bij het duiden van hedendaagse maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen. In de afgelopen vijfendertig jaar publiceerde Krisis steeds originele bijdragen in de politieke en sociale filosofie, de cultuurtheorie, de filosofie van media, wetenschap en technologie, en de deels in Nederland geboren empirische filosofie. Denkers als Etienne Balibar, Seyla Benhabib, Jodi Dean, Sally Haslanger, Axel Honneth, Bruno Latour publiceerden bij Krisis. Krisis vervult vanaf haar vroege bestaan een belangrijke rol bij de introductie van opkomende nieuwe denkers in Nederland. Deze lijn zet zij door.

Dankzij haar open-access platform vormt Krisis een plek voor zowel in Nederland werkzame filosofen en theoretici als een zich verbredend, internationaal publiek. Krisis publiceert dan ook in het Nederlands en het Engels. Tegen de achtergrond van een voortschrijdende universitaire internationalisering wil Krisis ruimte bieden voor serieuze theoretische reflectie. Een reflectie die zich niet afzijdig houdt van de maatschappelijke en politieke context waarbinnen zij plaatsvindt.

Naast een peer-reviewed tijdschrift met een hoge academische standaard is Krisis een forum voor een hedendaags, kritisch geluid in publieke kwesties. Dat wil zeggen: Krisis staat in de Europese filosofische traditie die haar publieke taak serieus neemt. Ze vergeet nooit haar naïeve ambitie om helderheid te scheppen in het publieke debat. Krisis zal dan ook een actieve rol blijven spelen in de brede maatschappelijke discussie, in Nederland en daarbuiten.

{:}