Dien een artikel in

{:en}

Submit an article to Krisis

Articles and all other relevant information are to be submitted through the electronic Open Journal Systems submission form, accessible via the button on the left of this page.

Other submissions, such as essays and book reviews, ought to be submitted as an attachment to an email sent to info[at]krisis[.]eu.

Krisis accepts articles in Dutch and in English. Articles that are considered suitable for the journal by the editorial board are double-blind peer reviewed. Other contributions submitted for publication are reviewed by the editors.

Krisis accepts only original, unpublished material that has not been submitted for publication elsewhere. Authors intending to submit already published articles, or to use previously published material as part of an article, must indicate this intention at the time they accept the invitation to publish or, in the case of unsolicited articles, at the time of submission.

Krisis reserves the right to edit contributions. Authors have the opportunity to review corrections before publication, provided the articles are submitted to the editors in good time.

If an article, following acceptance, is not in substantial conformity with these guidelines, the editors reserve the right to return the article for revision by the author. Authors acknowledge that they may be waiving their right to review proofs prior to publication if the article is returned to them for revision to bring it into conformity with the guidelines. If an article is revised and resubmitted in time to allow the editors to meet their publication deadline, it will appear in the agreed-upon issue of Krisis. In other cases, the editors may reserve the article for publication in a later issue.

 

Author instructions

Citations must be formatted according to the Chicago Manual of Style 17th edition (author-date). Please follow the instructions and choose the ‘author-date’ tab.

Text must be saved in a simple format in one font size i.e. without automatic hyphenation, automatic indexing of section headings, with a consistent script and NO activated hyperlinks or other macros. Please use endnotes only. Preferred file formats are .docx, .rtf or .odt (for alternative formats, contact info@krisis.eu).

Maximum size of contributions, including notes and bibliographic references:

 • 8000 words for articles
 • 5000 words for essays
 • 2000 words for book reviews (4000 words for reviews of more than one book)

Separately, authors should supply:

 • An abstract not exceeding 100 words. For Dutch articles, a second abstract in English should be provided.
 • A short biography (affiliation, recent publications, e-mail address).
 • Relevant keywords (max. 6). These will be used for ‘tagging' the published PDF.

 

 

Creative Commons License

Krisis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Netherlands License.

{:}{:nl}

Een artikel indienen bij Krisis

Artikelen en andere relevante informatie moeten worden ingediend via het online Open Journal Systems formulier (links).

Krisis accepteert zowel bijdragen in het Nederlands als in het Engels. Artikelen die door de redactie geschikt worden bevonden zullen door twee anonieme peer reviewers worden beoordeeld. Andersoortige bijdragen zoals essays en boekrecensies worden alleen door de redactie behandeld.

Krisis ontvangt artikelen in de veronderstelling dat de inhoud uit origineel, ongepubliceerd materiaal bestaat, en nergens anders ter publicatie is voorgelegd. Auteurs die artikelen willen republiceren in Krisis, of eerder gepubliceerd materiaal willen gebruiken voor een artikel, moeten dit vooraf of zo snel mogelijk bij de redactie aangeven.

Krisis behoudt zich het recht voor bijdragen aan te passen. Auteurs worden in de gelegenheid gesteld voor publicatie eventuele correcties in te zien, als het artikel de aanleveringsdeadlines niet overschreden heeft.

Als een artikel, volgend op acceptatie, niet conform deze richtlijnen is, behoudt de redactie zich het recht voor dit artikel ter revisie aan de auteur voor te leggen. Auteurs onderschrijven dat ze hun recht op inzage in de drukproeven opgeven als het artikel ter revisie is geretourneerd vanwege non-conformiteit met bovengenoemde richtlijnen. Wanneer in conformiteit gebracht en opnieuw ingediend door de auteur, zal de bijdrage alsnog worden gepubliceerd in de onderling overeengekomen uitgave van Krisis. In andere gevallen kan de redactie het artikel voor latere publicatie bestemmen.

 

Auteursinstructies

Citaten dienen volgens de zestiende editie van de Chicago Manual of Style 16th edition (author-date) geformatteerd te worden. Instructies zijn te vinden op http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html  na selectie van het ‘author-date’-tabblad.

De ingezonden tekst dien opgeslagen te worden in een eenvoudige opmaak, dat wil zeggen, zonder automatische woordafbreking, automatische indexering van tussenkoppen, een consistent script en geen geactiveerde hyperlinks of andere macro's. Gebruik enkel eindnoten. Geprefereerde bestandsformaten zijn .docx, .rtf or .odt (voor alternatieve formaten, contacteer info@krisis.eu).

Maximale omvang van bijdragen, inclusief noten en bibliografische verwijzingen:

 • 8000 woorden voor artikelen
 • 5000 woorden voor essays
 • 2000 woorden voor recensies (4000 woorden voor recensies van meer dan één boek)

In een apart document dienen auteur het volgende toe te zenden:

 • Een abstract van maximaal 100 woorden. Bij Nederlandstalige artikelen, dient naast een Nederlands ook een Engelstalig abstract te worden ingestuurd.
 • Een kortte biografie (aanstelling, recente publicaties, e-mailadres).
 • Relevante trefwoorden (max. 6). Deze worden gebruikt om de gepubliceerde PDF te taggen.
{:}