Issue 3, 1998

Wouter Achterberg, Ernst van Alphen, Thijs Berman, Frits Boterman, Jacques Derrida, Adrian Favell, Ido de Haan, Anthony Mertens, Heleen Pott, Bernard Stiegler, Margot Trappenburg & Frans van Zetten

Biografie

Wouter Achterberg

Wouter Achterberg doceert ethiek, politieke filosofie en milieufilosofie aan de Uni- versiteit van Amsterdam Voorts is hij bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbe- geerte aan de Landbouw Universiteit Wagenmgen. Adres: Faculteit der Geesteswe- tenschappen, Afdeling Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat is, i o n CP Amsterdam.

Ernst van Alphen

Ernst van Alphen is Hoofd Communicatie en Educane van Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Hij publiceerde onder meer Francis Bacon and the loss ofself (Harvard University Press 19931, De toekomst der herinnering Essays over moderne Nederlandse literatuur (Van Gennep 1994) en Caught by histoà ̄ Holocaust effectsi n contemporary art, literature, and theory (Sranford, Sranford University Press 1997).

Thijs Berman

Thijs Berman is correspondent in Parijs voor diverse Nederlandse media en presentator voor IKON-radio en televisie. Hij publiceerde onder andere Op zoek naar George Fles. Het einde van een Hollandse revolutionair in de Sovjetunie (Amsterdam, Van Gennep 1993).

Frits Boterman

Frits Boterman is als universitair docent Nieuwste Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als bijzonder hoogleraar Moderne Duitse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. HIJpubliceerde Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes. Cultuurpessimist en politiek activist (1992) en Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-1990 (1996). Adres: Weesperzijde7",1091EA Amsterdam

Jacques Derrida

Jacques Derrida is werkzaam in Frankrijk en in de Verenigde Staten. Tor zijn om- vangrijke oeuvre behoren onder meer: De la grammatologie (Parijs, Minuit 1967), Marges de la philosophie (Parijs, Minuit 1972) en Schibboleth. Pour Paul Celan (New York, Columbia University Press 1986).

Adrian Favell

Adrian Favell is Marie Curie Research Fellow bij het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations. Hij publiceerde onlangs Philosophies of integration. Immgration and the idea of citizenship in France and Britain (London, Macmillan 1997). Adres: Universiteit van Utrecht, Heidelberglaan z, 3584 CS Utrech.

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Anthony Mertens

Anthony Mertens is ledacteut bij Uitgevetij Quetido. Hij publiceerde Sluiproutes en dwaalwegen. Aspecten van een liminalepoëtica toegelicht aan de hand van het werk van Jacq Firmin Vogelaar (Amsterdam, 1991). Per adres: Uitgeverij Querido, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.

Heleen Pott

Bernard Stiegler

BernardStiegler is filosoof en publiceerde over de relatie tussen techniek en de tijd. Van zijn hand verscheen een bundel met televisie-interviews onder de titel Échographies de la télévision (Parijs, Galilée 1996).

Margot Trappenburg

Margot Trappenburg is politicologe. Zij is als senior docent/onderzoekster werkzaam bij de Utrecht School of Governance (Universiteit Utrecht).

Frans van Zetten

Frans van Zetten werkte als docent aan de universiteiten van Leiden, Groningen en Amsterdam (UvA). Hij publiceert in het Engels m belangrijke vaktijdschriften,corigeert Engelstalig werk van collega's en vertaalt. Van zijn hand verschenen vertalingen van het werk van John Locke, Marrha Nussbaum en Stanley Cavell. Adres: Argonautenstraat 24", 1076 KP Amsterdam.