Issue 3, 2004

Annemarie Mol, Annemiek Nelis, Gerard de Vries, Rob Hagendïjk, Marieke Borren, Esther Wit, Seyla Benhabib, Rein de Wilde, Peter Baggen, Babs van den Bergh, Lolle Nauta, Noortje Marres, Hub Zwart & Govert den Hartogh

Biografie

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Annemiek Nelis

Annemiek Nelis is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie. Haar onderzoek richt zich op de rol van patiëntenorganisaties in maatschappelijke en ethisch normatieve debatten. A.P.Neiis@uva.nl

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Rob Hagendïjk

Rob Hagendïjk is wetenschaps- en. technoiogieonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Politicologie en dean van de International School for Humanities and Social Sciences. Hij doet vergelijkend onderzoek naar publieksparticipatie in besluitvorming over wetenschap en techniek. R.P.Hagendijk@uva.nl

Marieke Borren

Marieke Borren teaches philosophical anthropology, political philosophy, legal philosophy, philosophy of culture, and gender studies at the Univer- sities of Nijmegen, Groningen and Amsterdam. Her expertise lies in the areas of political philosophy, feminist theory, and philosophical anthro- pology. Her research focuses on political phenomenology, a perspective she developed in her dissertation, Amor Mundi. Hannah Arendt's Political Phenomenology of World (University of Amsterdam, 2010). She applied political phenomenology to contemporary cases, such as debates on na- tional identity, irregular migrants, social movements and identity politics. Her present research further develops political phenomenology, by inves- tigating the fundamental conditions of civic engagement and disengage- ment.

Esther Wit

Esther Wit studeerde humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, studeert momenteel cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam, en werkt ais inhoudelijk medewerker bij het Humanistisch Verbond in Amsterdam. E.Wit@uvh.nl

Seyla Benhabib

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl

Peter Baggen

Peter Baggen en Babs van den Bergh zijn filosoof. Beiden waren jarenlang verbonden aan de universiteit. Nu werken zij ais stafmedewerker voor de AWT.

Babs van den Bergh

Peter Baggen en Babs van den Bergh zijn filosoof. Beiden waren jarenlang verbonden aan de universiteit. Nu werken zij ais stafmedewerker voor de AWT.

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Noortje Marres

Noortje Marres is als Marie Curie-fellow verbonden aan de Afdeling Sociologie van Goldsmiths, Universiteit van Londen. Haar onderzoek richt zich op klimaatverandering en burgerschap, en verkent de rol van ecohuizen als politieke technologie. n.marres@gold.ac.uk

Hub Zwart

Hub Zwart is hoogleraar Filosofie aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica, hoofd van de afdeling Filosofie & Wetenschapstudies en directeur van het Centre for Society and Genomics aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij verricht momenteel vooral onderzoek op het gebied van genomics en wetenschap & verbeelding. Haezwart@sclkun.nl

Govert den Hartogh

Govert den Hartogh is hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Op het gebied van de medische ethiek houdt hij zich vooral bezig met morele kwesties rond het levenseinde. Daarnaast publiceert hij over thema's op het gebied van de rechtsfilosofie (Mutual expectations. A conventionalist theory of law, Kluwer 2002), de politieke filosofie en de handelingstheorie (The authority of intention, Ethics 2004). In opdracht van het Rathenau-insrituut schreef hij het boek Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaandonatie (2003). hartogh@hum.uva.